Voor alle opmetingen kan zowel een digitale versie als een papieren exemplaar verkregen worden.

Alles naar wens van de klant om een direct bruikbaar plan af te leveren.


Niet alle perceelbegrenzingen stemmen overeen met de juridische grenzen. Dit kan worden uitgeklaard aan de hand van opmetingen met grensonderzoek.

Het is bij wet bepaald dat deze opzoekingen enkel en alleen door een landmeter-expert kunnen worden uitgevoerd. Ik help u hier graag mee verder.

OPMETINGEN

MET GRENSONDERZOEK

PROCES VERBAAL VAN OPMETING

= Opmetingsplan met grensonderzoek

(juridische perceelsgrenzen adhv. oudere plannen/schetsen)


Waarom? enkele voorbeelden

 • bij koop en verkoop
 • bepaling van de perceelsgrens bij buren
 • schenking van het onroerend goed
 • oprichting recht van Opstal
 • onteigeningsplan


In opdracht van architecten, aannemers, studiebureaus, tuinarchitecten, bedrijven, particulieren, overheden, ...  


Voor meer informatie omtrent PV van opmeting, klik hier.

PROCES VERBAAL VAN RUIL

= Opmetingsplan met grensonderzoek en ruilen van 2 of meerdere delen.

In samenspraak met de opdrachtgever(s).


Waarom? enkele voorbeelden:

 • grillige perceelsgrens recht maken
 • wisselen van grond (volledig of een deel van)


Voor meer informatie omtrent PV van ruil, klik hier.

ERFDIENSTBAARHEID

= Een last op een (lijdend) erf tot gebruik en nut van een (heersend) erf dat aan

een andere eigenaar toebehoort. 


Voor meer informatie omtrent de wetgeving, klik hier.

RECHT VAN OPSTAL

= Het recht om gebouwen, werken of beplantingen op andermans grond te hebben.

De zone van het opstalrecht moet gespecifieerd worden in een authentieke (notariële) akte.

Voor de opmaak van het plan kan Lode u verder helpen.


Voor meer informatie omtrent de wetgeving, klik hier.

PROCES VERBAAL VAN SPLITSING

= Opmetingsplan met grensonderzoek en splitsing in 2 of meerdere loten.

In samenspraak met de opdrachtgever.


Waarom? enkele voorbeelden:

 • afsplitsing tussen privé- en beroepsgedeelte
 • grond splitsen bij verdeling aan erfgenamen
 • splitsen voor verkoop of aankoop

Voor meer informatie omtrent PV van splitsing, klik hier.

PROCES VERBAAL VAN AFPALING

= Het vaststellen en materialiseren van de scheidingslijn tussen 2 of meerdere aanpalende percelen. 


De afpaling kan op 2 manieren worden verkregen:


 • afpaling in der minne (eenvoudige procedure)
 • gerechterlijke afpaling


Voor meer informatie omtrent PV van afpaling, klik hier.

VERKAVELINGEN

= Het te verkavelen perceel wordt opgemeten en onderworpen aan een grensonderzoek met een globaal plan als eindresultaat (proces verbaal van opmeting).

Afhankelijk van de aanwezige stedenbouwkundige voorschriften wordt het perceel verdeeld in 2 of meer loten bouwgrond.


Voor meer informatie omtrent PV van afpaling, klik hier.

ERFPACHT

= Het recht om het volle genot te hebben van andermans onroerend goed, onder de verplichting om de erfpachter een jaarlijke vergoeding uit te keren.

De zone van de erfpacht moet gespecifieerd worden in een authentieke (notariële) akte. Voor de opmaak van het plan kan Lode u verder helpen.


Voor meer informatie omtrent de wetgeving, klik hier.

Lode Kerckhof

Duinenstraat 239, 8450 Bredene

info@lodekerckhof.be

0498 52 43 49


LAN 171726

BTW BE 0738.725.571

Rek. nr BE28 1431 1048 4620

© Lode Kerckhof